خرید ورق در اصفهان

خرید ورق در اصفهان :

ما تضمین پایین ترین قیمت را به شما می دهیم
کافیست با ما تماس بگیرید.

محصولات ورق کرکره عرض 1 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت طرح شکل دهی محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 481 متر کرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 501 متر کرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 601 متر کرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 701 متر کرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق کرکره عرض 1/25 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت طرح شکل دهی محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 481/25 مترکرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 501/25 مترکرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 601/25 مترکرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق کرکره گالوانیزه سینوسی 701/25 مترکرکره سینوسی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق ذوزنقه گالوانیزه عرض 1 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق ذوزنقه گالوانیزه 481 متر ذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق ذوزنقه گالوانیزه 501 متر ذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق ذوزنقه گالوانیزه 601 متر ذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق ذوزنقه گالوانیزه 701 متر ذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق ذوزنقه گالوانیزه عرض 1/25 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق ذوزنقه گالوانیزه 481/25 مترذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق ذوزنقه گالوانیزه 501/25 مترذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق ذوزنقه گالوانیزه 601/25 مترذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق ذوزنقه گالوانیزه 701/25 مترذوزنقه کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رنگی کرکره عرض 1 متر: 

ردیفنام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت رنگ محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق رنگی کرکره 481 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رنگی کرکره 501 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رنگی کرکره 601 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رنگی کرکره 701 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رنگی کرکره عرض 1/25 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت رنگ محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق رنگی کرکره 481/25 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رنگی کرکره 501/25 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رنگی کرکره 601/25 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رنگی کرکره 701/25 مترکرکره نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رنگی ذوزنقه عرض 1 متر:

ردیفنام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت رنگ محل تحویل واحد فروش قیمت  
1ورق رنگی ذوزنقه 481 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رنگی ذوزنقه 501 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رنگی ذوزنقه 601 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رنگی ذوزنقه 701 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

قیمت ورق رنگی ذوزنقه عرض 1/25 متر:

ردیفنام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت رنگ محل تحویل واحد فروش قیمت
1ورق رنگی ذوزنقه 481/25 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رنگی ذوزنقه 501/25 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رنگی ذوزنقه 601/25 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رنگی ذوزنقه 701/25 مترذوزنقه نارنجی، قرمز، آبی کارخانه شاهین فلز سپاهان کیلوگرمتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رول گالوانیزه عرض 1 متر:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)ابعاد (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول گالوانیزه 481 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول گالوانیزه 501 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول گالوانیزه 601 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول گالوانیزه 11 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول گالوانیزه 1/251 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول گالوانیزه 1/51 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول گالوانیزه 21 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رول گالوانیزه عرض 1/25متر:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)ابعاد (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول گالوانیزه 481/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول گالوانیزه 501/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول گالوانیزه 601/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول گالوانیزه 11/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول گالوانیزه 1/251/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول گالوانیزه 1/51/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول گالوانیزه 21/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات رول سیاه اهوازی:

table id=32 /]

محصولات ورق رول گیلانی:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)ابعاد (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول گیلانی 21 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول گیلانی 2/51 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول گیلانی 31 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول گیلانی 41 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول گیلانی 51 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول گیلانی 61 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول گیلانی 81 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
8ورق رول گیلانی 101 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
9ورق رول گیلانی 121 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات رول سیاه فولاد مبارکه:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)عرض (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1 رول سیاه فولاد مبارکه21 و 1/25رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
2 رول سیاه فولاد مبارکه2/51 و 1/25رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
3 رول سیاه فولاد مبارکه31/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
4 رول سیاه فولاد مبارکه41/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
5 رول سیاه فولاد مبارکه51/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
6 رول سیاه فولاد مبارکه61/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
7 رول سیاه فولاد مبارکه81/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
8 رول سیاه فولاد مبارکه101/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
9 رول سیاه فولاد مبارکه121/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
10 رول سیاه فولاد مبارکه151/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق پانچ دار ساده عرض 1 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق پانچ دار ساده 901 متر پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق پانچ دار ساده 1/51 متر پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق پانچ دار ساده 21 متر پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق پانچ دار ساده عرض 1/25 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق پانچ دار ساده901/25پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
2ورق پانچ دار ساده1/51/25پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
3ورق پانچ دار ساده21/25پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق پانچ دار گالوانیزه عرض 1 متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1وررق پانچ دار گالوانیزه901/25 مترپانچ دارکیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
2وررق پانچ دار گالوانیزه1/51/25 مترپانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
3وررق پانچ دار گالوانیزه2 1/25 مترپانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق پانچ دار گالوانیزه عرض 1/25متر:

ردیف نام محصول ضخامت ورق عرض ورق (CM)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1وررق پانچ دار گالوانیزه901/25 پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
2وررق پانچ دار گالوانیزه1/51/25 پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
3وررق پانچ دار گالوانیزه21/25 پانچ دار کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات تسمه ورقی:

ردیف نام محصول عرض ورق (mm)ضخامت ورق (mm)واحد فروش محل تحویل قیمت
1تسمه ورقی 203، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
2تسمه ورقی 253 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
3تسمه ورقی 303 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
4تسمه ورقی 403 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
5تسمه ورقی 503 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
6تسمه ورقی 603 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
7تسمه ورقی 803 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
8تسمه ورقی 1003 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
9تسمه ورقی 1203 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
10تسمه ورقی 1503 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
11تسمه ورقی 2003 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
12تسمه ورقی 2503 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
13تسمه ورقی 3003 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
14تسمه ورقی 4003 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
15تسمه ورقی 5003 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14

محصولات تسمه فابریک:

ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm)عرض ورق (mm)واحد فروش محل تحویل قیمت
1تسمه فابریک 520کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
2تسمه فابریک 525کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
3تسمه فابریک 530کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
4تسمه فابریک 540کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14
5تسمه فابریک 550کیلوگرمانبار شاهین شهرتماس بگیرید
0314527310-14

خرید ورق در اصفهان :

ورق فولادی از پرطرفدارترین کالاهایی است که شرکت های فولادی می سازند. از این ورق ها  در صنعت های متعدد بهره برده می شود. ورق ها را در مدل و ویژگی های متعددی می سازند .که هر یک از این ورق ها به نوع خود کاربری های زیادی دارند. از جمله آن ها: ورق سیاه،ورق روغنی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، و…، ذکر می شود.

در جدول بالا محصولات ورق  و مشخصات آن ها با عنوان خرید ورق در اصفهان ذکر شده است،. ویژگی هایی مانند: نام محصول، ابعاد، طول و … . بعد از آنکه محصولات را مشاهده و بررسی کردید. جهت نهایی کردن خرید خود، خرید ورق در اصفهان با مشاوران شرکت شاهین فلز سپاهان تماس بگیرید.

ورق های آهنی به طور کلی شامل دو گروه می باشند. ورق سیاه و ورق روغنی

خرید ورق سیاه در اصفهان :

ورق هایی که به وسیله فرآیند نورد گرم ساخته شوند ورق سیاه نام دارند.

ویژگی های ورق سیاه چیست ؟

ورق های سیاه خود شامل دو گروه ورق سیاه معمولی و ورق سیاه صنعتی است و استانداردهای متعددی دارند.

برای برآورد کیفیت شیت های سیاه از مقوله ای به نام ST کمک می گیرند.این نام گذاری ها  بر طبق میزان کربنی که در ورق ها به کار رفته است گذاشته شده . اندازه کربن در ورق های سیاه معمولی از ST33  الی ST52 است. به عنوان مثال در ورق ST33 میزان کربن در پایین ترین حد می باشد.

این ورق از مهم ترین ورق های فولادی است و موارد مصرف گوناگونی دارد.

خرید ورق روغنی در اصفهان :

اما هنگامی که ورق ایجاد شده با فرآیند نورد سرد ساخته شود به آن ورق روغنی می گویند.

ویژگی های ورق روغنی چیست؟

این ورق در مقایسه با ورق سیاه از ضخامت کمتری برخوردار است و روشن تر است. این ورق ها دارای طرح های زیبایی هستند. به همین خاطر هدف از خرید ورق در اصفهان بیشتربرای جاهایی که زیبایی در اولویت است بهره می برند. دلیل این امر فرایند تولید این ورق ها است.چون نورد سرد منجر به ظاهری زیبا و شفاف برای این ورق ها می شود. 

جهت ملاحظه محصولات ورق فولادی شرکت شاهین فلزسپاهان با عنوان خرید ورق در اصفهان به ابتدای مقاله مراجعه فرمایید.

موارد مصرف ورق روغنی :

از این ورق های روغنی در صنعت های متنوع مثل: ساختمانی، وسایل برقی منزل، خودرو سازی،. کابینت آشپزخانه و سایر صنایع بهره برده می شود.

خرید ورق در اصفهان

                                                 خرید ورق در اصفهان
                                https://www.shahinfelezsepahan.com/

خرید ورق گالوانیزه در اصفهان :

 وقتی که بر لایه رویی فلزها پوششی از روی ایجاد شود، ورق گالوانیزه ساخته شده است. به وسیله ورق گالوانیزه ورق های دیگری تولید می شود. مثل ورق گالوانیزه رنگی و ورق شیروانی رنگی.

دلایل مناسب بودن قیمت ورق گالوانیزه:

1. قیمت پایین تر:

چون این ورق در برابر زنگ زدن استحکام بالایی دارد. استفاده از این روش در جاهایی که امکان زنگ زدن ورق وجود دارد مقرون به صرفه است. چون قیمت آن ورق هم زیاد بالا نمی باشد. بجز این هزینه تعمییرات آن هم مناسب است.

2. پایداری لایه روی ورق گالوانیزه:

لایه رویی ورق گالوانیزه دارای مقاومت زیادی در مقابل آسیب هایی است که به آن می خورد. مانند آسیب های فیزیکی، و ساییده شدن و… .

خرید ورق رنگی در اصفهان :

این ورق از جمله مشتقات ورق گالوانیزه است. این ورق ها در آغاز کار در داخل کوره ها می پزند. وجود پوشش روی این ورق ها باعث بالا رفتن پایداری و استحکام آن ها می گردد.  

برای اطلاع از قیمت پروفیل ها و کسب اطلاعات بیش تر. با شماره هایی که در جدول خرید ورق در اصفهان ذکر شده تماس بگیرید.

خرید ورق رنگی شیروانی در اصفهان :

چون پایه این ورق هم گالوانیزه است روکشی از روی دارد و مزایای ورق گالوانیزه را دارد. از نظر رنگ هم مانند ورق رنگی می باشد. این ورق دارای فرم های گوناگون است. مانند:

  • ورق کرکره سینوسی
  • ورق طرح سفال
  • ورق شادولاین
  • ورق ذوزنقه
  • ورق پرچین شیروانی | خرید ورق در اصفهان

 هر یک از این ورق ها خصوصیات خاص خود را دارند. که مجالی برای توضیح هر کدام نیست. موارد مصرف این ورق ها غالبا به جهت سقف ها و دیوار سوله و بناها و … است. این ورق ها دارای رنگ بندی گوناگون، شکل جذاب و استحکام زیاد مقابل ساییدگی و دارای قیمت مناسب هستند. ضخامت این ورق ها نیز متنوع است.

فرآیند رنگ کردن ورق های فولادی به چه صورت می باشد؟

ورق ها را در ابتدا آماده رنگ شدن می کنند. در این مرحله برای تمیز کردن ورق از چربی ها آن ها را پولیش می کنند. و فرآیند برس کاری را انجام می دهند تا ورق ها صاف و یکدست باشند. و در نهایت ورق ها را رنگ پاشی می کنند.

خرید ورق در اصفهان

                                             خرید ورق در اصفهان

راهنمای خرید ورق در اصفهان :

از جمله مواردی که باید به هنگام خرید ورق ها مد نظر قرار دهید. اینکه این ورق فولادی جزوه برترین کالاهای فولادی هستند و طرفداران زیادی دارند. زیرا موارد کاربری خیلی بالایی در صنعت های متنوع دارند.

لیست قیمت ورق فولادی :

در تعیین قیمت ورق ها عوامل زیادی دخیل هستند مانند:جنس، ابعاد، سایز، تولیدکننده و … . و در حالت کلی قیمت ورق نیز همانند سایر محصوات فولادی دچار نوسان بوده. و تحت تاثیر نوسانات بازار ارز و دلار و …. می باشد.

قیمت ورق به عوامل زیادی بستگی دارد و ثابت نیست. به همین جهت در جدول محصولات خرید ورق در اصفهان که در بالا ذکر شده از ذکر قیمت معذوریم. از شما همراهان گرامی تقاضا داریم،. جهت اطلاع از قیمت و خرید ورق در اصفهان با کارشناسان فروش شرکت شاهین فلز سپاهان درتماس باشید. از این بابت اطمینان خاطر داریم. که چنانچه با قیمت های مناسب و باور نکردنی و در عین حال کیفیت بالای محصولات فولادی ما روبرو شوید. شما نیز چون سایر مشتریان ما شگفت زده خواهید شد و مشتری همیشگی شرکت می شوید. همواره تلاش مدیریت شرکت شاهین فلز سپاهان بر حذف واسطه ها بوده ،. و ارائه مستقیم و بی واسطه محصولات به شما مصرف کنندگان گرامی را در پی داشته است.

 شرکت شاهین فلز سپاهان تولید و توزیع کننده انواع محصولات فولادی در سایزها و ضخامت های گوناگون است. برای گرفتن قیمت محصولات و اطلاعات بیش تر با کارشناسان شرکت در تماس باشید. و از مشاوره آن ها بهره مند گردید.

سایر مقالات و محصولات شرکت شاهین فلزسپاهان:

علاوه بر این مقاله که با موضوع خرید ورق در اصفهان است. در ادامه طیف گسترده ای از مقالات و محصولات با عنوان: خرید پروفیل در اصفهان، خرید پروفیل قوطی در اصفهان، خرید پروفیل z در اصفهان، خرید چهارچوب فلزی در اصفهان، خرید رول ورق در اصفهان،. خرید ورق پانچ دار در اصفهان، خرید ورق کرکره در اصفهان، خرید ورق ذوزنقه در اصفهان، خرید ناودانی در اصفهان،. خرید میلگرد در اصفهان، خرید توری در اصفهان، خرید نبشی در اصفهان، خرید تیرآهن در اصفهان، خرید لوله در اصفهان،. خرید تسمه فولادی در اصفهان،. نواربری ورق، رشته بری ورق، قوطی ستونی، قیمت قوطی ستونی، قوطی ستونی 13 در 13 و …  .خدمت شما همراهان گرامی ارائه خواهد شد. با ما همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  • 03145240331
  • info@shahinfelezsepahan.com
  • شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی
×

از این که شاهین فلز سپاهان را

انتخاب کردید سپاس گزاریم

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟