خرید میلگرد در اصفهان

خرید میلگرد در اصفهان :

ما تضمین پایین ترین قیمت را به شما می دهیم
کافیست با ما تماس بگیرید.

خرید میلگرد آجدار شاخه:

ردیف نام محصول سایز (mm)طول شاخه (m)نوعاستاندارد محل تحویل واحد فروش قیمت
1میلگرد 8 آجدار شاخه812 متری میلگرد آجدار شاخه A3انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2میلگرد 10 آجدار شاخه1012 متری میلگرد آجدار شاخهA3انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3میلگرد 12 آجدار شاخه1212 متری میلگرد آجدار شاخهA3انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4میلگرد 14 آجدار شاخه1412 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5میلگرد 16 آجدار شاخه1612 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6میلگرد 18 آجدار شاخه1812 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7میلگرد 20 آجدار شاخه2012 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8میلگرد 22 آجدار شاخه2212 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
9میلگرد 24 آجدار شاخه2412 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
10میلگرد 26 آجدار شاخه2612 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
11میلگرد 28 آجدار شاخه2812 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
12میلگرد 30 آجدار شاخه3012 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
13میلگرد 35 آجدار شاخه3512 متری میلگرد آجدار شاخهA3 انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
14میلگرد 12 آجدار شاخه1212 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
15میلگرد 14 آجدار شاخه1412 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
16میلگرد 16 آجدار شاخه1612 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
17میلگرد 18 آجدار شاخه1812 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
18میلگرد 20 آجدار شاخه2012 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
19میلگرد 22 آجدار شاخه2212 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
20میلگرد 24 آجدار شاخه2412 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
21میلگرد 26 آجدار شاخه2612 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
22میلگرد 28 آجدار شاخه2812 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
23میلگرد 30 آجدار شاخه3012 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
24میلگرد 35 آجدار شاخه3512 متری میلگرد آجدار شاخهA4انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

خرید میلگرد شاخه ساده:

ردیف نام محصول سایز طول شاخه نوعاستانداردمحل تحویل واحد فروش قیمت
2میلگرد 10 شاخه ساده1012 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
3میلگرد 12 شاخه ساده1212 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
4میلگرد 14 شاخه ساده1412 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
5میلگرد 16 شاخه ساده1612 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
6میلگرد 18 شاخه ساده 1812 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
7میلگرد 20 شاخه ساده2012 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
8میلگرد 22 شاخه ساده2212 و 6 متری شاخه ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
9میلگرد 10 شاخه ساده1012 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
10میلگرد12 شاخه ساده1212 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
11میلگرد 14 شاخه ساده1412 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
12میلگرد 16 شاخه ساده1612 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
13میلگرد 18 شاخه ساده 1812 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
14میلگرد 20 شاخه ساده2012 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14
15میلگرد 22 شاخه ساده2212 و 6 متری شاخه ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرمتماس بگیرید
03145273010-14

خرید میلگرد کلاف آجدار:

ردیف نام محصول سایز نوع استاندارد محل تحویل واحد فروش قیمت
1میلگرد 6/5 کلاف آجدار 6/5کلاف آجدار A2انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
03145273010-14
2میلگرد 8 کلاف آجدار 8کلاف آجدار A2انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
03145273010-14
3میلگرد 10 کلاف آجدار 10کلاف آجدار A2انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
03145273010-14
4میلگرد 6/5 کلاف آجدار 6/5کلاف آجدار A3انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
03145273010-14
5میلگرد 8 کلاف آجدار 8کلاف آجدار A3انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
03145273010-14
6میلگرد 10 کلاف آجدار 10کلاف آجدار A3انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
03145273010-14

خرید میلگرد کلاف ساده:

ردیف نام محصول سایز نوعاستانداردمحل تحویل واحد فروش قیمت
1میلگرد 5/5 کلاف ساده 5/5کلاف ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرم کیلوگرم
2میلگرد 6/5 کلاف ساده 6/5کلاف ساده A2انبار شاهین شهر کیلوگرم کیلوگرم
3میلگرد 5/5 کلاف ساده 5/5کلاف ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرم کیلوگرم
4میلگرد 6/5 کلاف ساده 6/5کلاف ساده A3انبار شاهین شهر کیلوگرم کیلوگرم

میلگرد چیست؟ دسته بندی آن چگونه است؟

خرید میلگرد در اصفهان در انواع ساخت و سازها کاربرد دارد. اگر قیمت میلگردها گران تر گردد، هزینه ساخت بناها نیز بالاتر می رود و تابعی از آن است. موارد مصرف میلگرد خیلی زیاد است و در ستون ها و سقف ها و …. مصرف می شود. در سازه ها برای بالا بردن استحکام ساختمان از بتن بهره می برند. چون بتن در مقابل فشارهای که به آن وارد می شود درجه دوام زیادی دارد. اما همین بتن در مواجهه با فشارهای کششی و چرخشی پایداری نداشته و آسیب پذیر است. به جهت جبران این مشکل از میلگردها کمک می گیرند. و این عیب بتن ها را می پوشاند تا مقاومت ساختمان ها را زیاد کند .

توجه کنید که میلگردها را با ابعاد و مدل آن ها می شناسند و دسته بندی می کنند. به عنوان مثال حرف S را بیان می کنیم. این حرف بیانگر این است که میلگرد مد نظر از جنس فولاد کربن است. از جمله ویژگی های آن اینکه ضد زنگ نیستند و با گذشت زمان میلگرد می پوسد و شکسته می شود.

از دیگر حروف W است این حرف را برای آلیاژها می شناسند و این حرف رتبه میلگردها را تعیین می نماید.

خرید میلگرد در اصفهان: 

در جدول بالا محصولات میلگرد و مشخصات آن ها با عنوان خرید میلگرد در اصفهان ذکر شده است. ویژگی هایی مانند: نام محصول، ابعاد، طول و … . بعد از آنکه محصولات را مشاهده و بررسی کردید. جهت نهایی کردن خرید خود، خرید میلگرد در اصفهان با مشاوران شرکت شاهین فلز سپاهان تماس بگیرید.

شیوه تولید میلگرد با استفاده از نورد گرم:

اول کار شمش های فولادی را به کوره های مخصوص فرستاده تا به درجه حرارت تعیین شده توسط آن ها برسد. و طرح آن ها تغییر کند سپس میلگردها را به رافینگ منتقل و در آن جا میلگردها را می کشند. تا ارتفاع آن ها زیادتر گردد و درعین حال از ضخامتشان کاسته گردد. در اینجا شکل آن ها همانند رول شده است. در مرحله بعدی فرآیند آج زنی اتفاق می افتد. و به طول های مد نظرشان برش می دهند. که غالبا طول آن ها را از metr 24 تا 35 می برند .

انواع محصولات میلگرد فولادی  :

خرید میلگرد فولادی در اصفهان:

برای تقویت کردن بتن از خرید میلگرد در اصفهان کمک می گیرند که در بین میلگردها، میلگرد فولادی کیفیت عالی دارد. این میلگرد خاصیت ضد زنگ دارد. و از بقیه میلگردها اطمینان بیش تری داشته و طبیعی است که قیمت آن هم بالاتر است.

خرید میلگرد فایبرگلاس در اصفهان:

شکل ظاهری این میلگردها موجه بوده و طراحی آن ها مناسب می باشد. از آن در بتن ها بهره برده می شود و در برابر زنگ زدگی استحکام بالایی دارند. اما میزان انعطافشان کم می باشد.

 

خرید میلگرد در اصفهان

                                             خرید میلگرد در اصفهان

خرید میلگرد در اصفهان :

در نظر داشته باشید برای خرید میلگرد در اصفهان ،. حتما به مواردی مثل مدل و نوع و موارد مصرف آن ها دقت کنید تا بعد از خرید دچار مشکل نشوید. در سایت شاهین فلز سپاهان انواع مختلف محصولات فولادی و بخصوص میلگرد ذکر شده است. این شرکت از جمله برترین تولید و توزیع کنندگان کالاهای فولادی است. سابقه فعالیت این شرکت بیش از سه دهه می باشد و شما همراهان گرامی می توانید برای خرید محصولات مورد نظرتان به سابقه و خوشنامی این شرکت اعتماد کرده و پس از بررسی سایت خرید خود را نهایی کنید چنانچه قصد اطلاع از قیمت ها و مشاوره گرفتن دارید با کارشناسان شرکت شاهین فلز سپاهان در تماس باشید.

بررسی میلگرد از نظر شاخه و کلاف:

نام دیگر میلگرد آرماتور است. از جمله میلگردهایی که راهی بازار می شوند شاخه ای و کلاف هستند.

خرید میلگرد شاخه ای در اصفهان: میلگردهای شاخه ای به شکل تکی تکی هستند و سایزها و ابعاد متنوعی دارا می باشند.

خرید میلگرد کلاف در اصفهان: این میلگرد به شکل کلاف پیچ در پیچ بوده و رشته های آن ها در هم تنیده شده است. ابعاد این کلاف ها از mm  ۵.۵ تا ۱۶  می باشد.

جهت ملاحظه محصولات ناودانی شرکت شاهین فلز سپاهان با عنوان خرید میلگرد در اصفهان به ابتدای مقاله مراجعه فرمایید.

بررسی میلگرد از نظر ساده و آجدار بودن:

خرید میلگرد ساده در اصفهان:

میلگرد ساده به میلگردی می گویند که لایه رویی آن به صورت صاف و یکدست می باشد. برای خرید میگرد در اصفهان به مدل های متنوع آن دقت داشته باشید.

خرید میلگرد آجدار در اصفهان:

میلگرد آجدار به میلگردی می گویند که لایه رویی آن به صورت هموار نیست و آجدار می باشد. این میلگرد را در ابعاد  و سایزهای متنوع تولید می کنند.

مفتول چیست؟ به میلگردهایی که اندازه قطرشان پایین تر از شش mm باشد مفتول گفته می شود.

خاموت چیست: میلگردهایی را که برای ساختن سازه ها به شکل عرضی دور  میلگردهای طولی می کشند و آن ها را می پیچند خاموت می نامند.

تولید و خرید میلگرد در اصفهان در ابعاد گوناگون صورت می گیرد که اغلب در ردیف های A1 – A2 – A3- A4 هستند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که میلگردهایی که قطر شش الی دوازده mm دارند را برای ایجاد خاموت ها بکار می برند. اما میلگرد هایی که قطر آن ها ده الی پنجاه mm است را به جهت تولید ستون، سقف، و …. به کار می برند.

 

خرید میلگرد در اصفهان

                                              خرید میلگرد در اصفهان

استاندارد تولید میلگرد فولادی:

 در تمامی کشورها محصولات فولادی را با استانداردهای متعددی می سازند. که میلگرد نیز از این قائده مستثنی نیست. تعداد شرکت ها و کارخانه هایی که فروش و خرید میلگرد در اصفهان را بر عهده دارند زیاد نیستند. در کشور ما بخش زیادی از میلگرد بازار به وسیله شرکت ذوب آهن ساخته می شود. و استاندارد آن نیز روسی می باشد.  از میلگردها به جهت بالا بردن مقاومت و پایداری پل ها، بناها، سد و .. .بهره برده می شود. برای پی بردن به قیمت میلگرد باید قیمت بازار را جستجو کرد. بالاترین میزان کاربری میلگردها در ساخت و سازها می باشد پس طبیعی است که  نوسانات بازار مسکن و ساخت و سازها بر روی قیمت میلگردها اثر می گذارند.

شرکت شاهین فلز سپاهان با هدف حذف واسطه ها و رساندن مستقیم محصولات فولادی اقدام به تولید و توزیع مستقیم کالاها می کند. این شرکت سابقه درخشان سی ساله داشته و همواره با کیفیت بالا و قیمت مناسب مشتریان خود را راضی نگهداشته است. سابقه  درخشان شرکت خود دلیل این مدعاست. تنها با یک بار خرید محصولات این شرکت، خود به این امر پی خواهید برد و خرید خود را مجددا تکرار می کنید.

سایر مقالات در خصوص محصولات فولادی:

علاوه بر این مقاله که با موضوع خرید میلگرد در اصفهان است. در ادامه طیف گسترده ای از مقالات و محصولات با عنوان: خرید پروفیل در اصفهان، خرید پروفیل قوطی در اصفهان، خرید پروفیل z در اصفهان،. خرید چهارچوب فلزی در اصفهان، خرید ورق در اصفهان،خرید رول ورق در اصفهان، خرید ورق کرکره در اصفهان، خرید ورق پانچ دار در اصفهان، خرید ورق ذوزنقه در اصفهان، خرید ناودانی در اصفهان، خرید توری در اصفهان، خرید نبشی در اصفهان،. خرید تیرآهن در اصفهان، خرید لوله در اصفهان،. خرید تسمه فولادی در اصفهان،. نواربری ورق، رشته بری ورق، قوطی ستونی، قیمت قوطی ستونی، قوطی ستونی 13 در 13 و …  .خدمت شما همراهان گرامی ارائه خواهد شد. با ما همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  • 03145240331
  • info@shahinfelezsepahan.com
  • شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی
×

از این که شاهین فلز سپاهان را

انتخاب کردید سپاس گزاریم

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟