خرید پروفیل در اصفهان :

خرید پروفیل در اصفهان

ما تضمین پایین ترین قیمت را به شما می دهیم
کافیست با ما تماس بگیرید.

 

قیمت پروفیل درب و پنجره:

ردیف نام محصول ضخامت نوعطول شاخه واحد فروش محل تحویل قیمت
1پروفیل سپری 5072فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
2پروفیل سپری 5072/5فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
3پروفیل لنگه دری 5082فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
4پروفیل لنگه دری 5082/5فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت پروفیل مقاطع باز:

ردیف نام محصول ضخامت نوعطول شاخه واحد فروش محل تحویل قیمت
1پروفیل چهارچوب فلزی ساده 2فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
2پروفیل چهارچوب فلزی ساده 2/5فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
3پروفیل چهارچوب فلزی فرانسوی 2فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
4پروفیل چهارچوب فلزی فرانسوی 2/5فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
5پروفیل چهارچوب فلزی مکزیکی 2فابریک 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت پروفیل z:

ردیف نام محصول ضخامت نوعطول شاخه واحد فروش محل تحویل قیمت
1پروفیل z پانچدار 2/5پانچدار 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
2پروفیل z پانچدار 3پانچدار 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
3پروفیل z ساده2/5ساده 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14
4پروفیل z ساده3ساده 6 متری کیلو گرم انبار شاهین شهر تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت پروفیل قوطی 2:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت
1قوطی 10*2010*2026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2 قوطی 10*2/510*2/526 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3 قوطی 10*310*326 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4 قوطی 20*2020*2026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 20*3020*3026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 20*4020*4026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7قوطی 30*3030*3026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8قوطی 30*4030*4026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
9قوطی 30*5030*5026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
10قوطی 40*5040*5026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
11قوطی 50*5050*5026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
12قوطی 30*6030*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
13قوطی 40*6040*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
14قوطی 60*6060*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
15قوطی 70*7070*7026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
16قوطی 20*6020*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
17قوطی 80*8080*8026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
18قوطی 90*9090*9026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
19قوطی 100*100100*10026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
20قوطی 40*10040*10026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
21قوطی 130*130130*13026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
22قوطی 40*8040*8026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت پروفیل قوطی 2/5:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت
1 قوطی 20*2020*202/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2قوطی 20*3020*302/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3قوطی 20*4020*402/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4قوطی 30*3030*302/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 30*4030*402/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 30*5030*502/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7قوطی 40*50 40*502/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8قوطی 50*5050*502/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
9قوطی 30*6030*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
10قوطی 40*60 40*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
11قوطی 60*6060*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
12قوطی 70*70 70*702/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
13قوطی 20*6020*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
14قوطی 80*80 80*802/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
15قوطی 90*9090*902/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
16قوطی 100*100100*1002/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
17قوطی 40*10040*1002/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
18قوطی 130*130 130*1302/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
19قوطی 40*8040*802/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت پروفیل قوطی 3:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت  
11قوطی 90*90 90*9036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2قوطی 100*100100*10036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3قوطی 40*10040*10036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4قوطی 130*130130*13036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 40*8040*8036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 80*8080*8036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت پروفیل قوطی 4:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت
1قوطی 90*9090*9046 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2قوطی 100*100 100*10046 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3قوطی 130*130130*13046 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4قوطی 130*130130*1302/36 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 130*130130*1302/86 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 130*130130*1303/26 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7قوطی 130*130130*1303/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8قوطی 130*130130*1303/86 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

خرید پروفیل در اصفهان

پروفیل ها موارد مصرف فراوانی دارند و از آن ها در صنعت های متعددی کمک گرفته می شود،. مانند ساختمان سازی و … . طرح ظاهری آن ها غالبا شبیه مربع (Square) و مستطیل (Rectangle) است. آن دسته از پروفیل ها که مقطع های ریزتری دارا هستند را به جهت کارهایی همچون نرده ها، درب ها، پنجره ها و … . و آن گروه که مقاطع بزرگتری دارند به جهت ساختن اسکلت بناها و ستون ها مصرف می کنند.

عوامل موثر بر تعیین قیمت پروفیل؟ :

برای مشخص کردن قیمت پروفیل ها به تعیین موارد زیادی نیاز داریم . مانند سایز و ابعاد،کیفیت محصول، شرکت تولید کننده و ..  . علاوه بر این موارد نوسانات بازار ارز و دلار و قیمت جهانی نیز بر این رویه اثر گذار هستند.

خرید پروفیل قوطی در اصفهان:

پروفیل ها از برترین مقطع های فولادی در صنعت ساختمان و سایر صنعت ها هستند. از جمله این پروفیل ها قوطی آهنی است. هدف از خرید پروفیل در اصفهان استفاده در صنعت ماشین سازی و ساخت بناها و لوازم اداری و نرده ها و … می باشد. اما در مواردی که پروفیل ها بزرگ تر هستند به آن ها پروفیل ستونی گفته می شود. این پروفیل ها در ضخامت های   MM2/5 الی ۸  هستند. این پروفیل ها به جهت ستون ها و اسکلت ها مصرف می گردند.

اگر این پروفیل ها را به صورت اختصاصی بسازند در نفت کش ها و تریلی ها هم به کار برده می شوند. پروفیل زد، لنگه دری و مبلی و… ، از جمله بقیه پروفیل ها هستند که هر کدام از آن ها هم در جاهای متعددی  مصرف دارند.

قوطی ها را از نظر کاربرد به دو گروه ساختمانی و صنعتی تقسیم می کنند:

خرید قوطی های ساختمانی دراصفهان :

این قوطی ها را در درب و پنجره ها مصرف می کنند. و قوطی های سایز بزرگ را هم برای ساخت سوله مصرف می کنند.

خرید قوطی صنعتی در اصفهان :

این قوطی ها در زمینه های صنعتی مثل: ساخت خودرو، صنعت نظامی و… کاربرد دارد.

قیمت قوطی پروفیل در بازار:

در سایت شاهین فلز سپاهان محصولات قوطی در سایزها و ابعاد گوناگون بیان شده است. به جهت اطلاع از قیمت محصولات و خرید پروفیل در اصفهان با کارشناسان شرکت در تماس باشید. در جریان هستید که قیمت محصولات به صورت پیوسته تغییر می کنند و ثابت نمی باشند. به همین جهت درجدول محصولات خرید پروفیل در اصفهان که در بالا ذکر شده از ذکر قیمت معذوریم. از شما همراهان گرامی تقاضا داریم،. جهت اطلاع از قیمت و خرید پروفیل در اصفهان با کارشناسان فروش شرکت شاهین فلزسپاهان درتماس باشید. شرکت در تلاش بوده تا با حذف کردن واسطه ها قیمت مناسب را به مشتریان خود عرضه نماید. گواه موفقیت این شرکت و عمل به این ادعا مدت فعالیت بیش از 30 ساله این شرکت می باشد. و موفقیت در رسیدن به اهداف خود.

خرید پروفیل در اصفهان

                                         خرید پروفیل در اصفهان
                               https://www.shahinfelezsepahan.com/

 موارد مصرف پروفیل فولادی :

پروفیل ها به جهت تنوع گوناگونی که دارند موارد مصرف آن ها نیز خیلی زیاد است. اما به طور خلاصه از آن ها در ساختمان ها زیاد بهره برده می شود. در ادامه مطلب بیشتر آن ها را توضیح می دهیم.

دسته بندی پروفیل ها به باز و بسته :

منظور از پروفیل های باز و خرید پروفیل در اصفهان محصولاتی مانند: نبشی، تیرآهن، میلگرد، … . و لوله و قوطی و… از جمله موارد پروفیل های بسته هستند. که در ادامه توضیح خواهیم داد.

خرید پروفیل های باز در اصفهان :

خرید تیرآهن در اصفهان: این پروفیل از جمله پروفیل های مقاطع باز است و تنوع در تولید دارد. از تیرآهن ها در ساختن تیرها و ستون ها کمک گرفته می شود.

خرید ناودانی در اصفهان: ظاهر این پروفیل مانند یو لاتین است و در ستون و تیر و .. به کار برده می شود.

خرید نبشی در اصفهان : این مورد هم از جمله پروفیل های باز است و برای چهارچوب درب های فلزی و …. کاربرد دارد.

خرید پروفیل Z در اصفهان :

پروفیل زد دارای سایزها و ابعاد مختلف است. این مورد در سقف های های سوله ها، انبارها، باشگاه های ورزشی و … کاربرد دارد. 

برای اطلاع از قیمت پروفیل ها و کسب اطلاعات بیش تر با شماره هایی که در جدول خرید پروفیل در اصفهان ذکر شده تماس بگیرید.

خرید پروفیل های بسته در اصفهان :

پروفیل های بسته قوطی مربع و مستطیل هستند. این پروفیل ها در سایزهای کوچک و بزرگ هستند. نام دیگر پروفیل سایز کوچک، (پروفیل مبلی) و نام دیگر پروفیل سایز بزرگ آن (قوطی پروفیل ستونی) است. هدف از خرید پروفیل در اصفهان در سایز کوچک ساخت مبلمان، لوازم اداری، نرده، پلکان و …. می باشد. و برای تولید تیرها، ستون ها، ماشین سازی، تریلر، نفت کش ها و اسکلت ها از پروفیل های سایز بزرگ بهره برده می شود.

خرید پروفیل در اصفهان

خرید پروفیل در اصفهان

نحوه ساخت پروفیل با روش مستقیم:

در این روش نوارها را از میان غلتک ها رد می کنند. سپس بسته به مدل مورد نظر هرزگردها فشار مشخصی را به نوار می فرستند و در مرحله بعدی محصول تکمیل شده. و سپس در صورت لزوم نقطه هایی که نیاز است جوش می خورد. و محصول را دسته بندی و به انبار می فرستند.  

مزیت ها و عیب های روش مستقیم:

محصولاتی که با این روش تولید می شوند با کیفیت تر هستند. و نیز در این مورد محصولات در سایزها تعیین شده و با ظرافت و دقت زیادی ساخته می شوند. از عیب های این شیوه اینکه استهلاک محصولات زیاد است. و برای ساختن آن ها هم باید دقت نظر زیادی به کار برد.

جهت ملاحظه محصولات پروفیل شرکت شاهین فلزسپاهان با عنوان خرید پروفیل در اصفهان به ابتدای مقاله مراجعه فرمایید.

نحوه ساخت پروفیل با روش غیر مستقیم:

پروفیل های بسته را با روش غیر مستقیم می سازند. در این روش در آغاز کار شیت ها را خم می کنند و برش می دهند. و با وارد کردن فشار، آن ها را به طرح های مورد نظرشان تبدیل می کنند. در نهایت آن ها را به طول های مد نظرشان می برند و بعد از دسته بندی به انبار می فرستند. 

برتری ها و عیب های روش غیر مستقیم:

سرعت تولید این روش زیاد است و به دستگاه های زیادی نیاز ندارد. تولیدکنندگان می توانند با ماشین آلات کم نیز به تولید فراوان بپردازند. از دیگر مزایای خرید پروفیل در اصفهان این که این پروفیل ها زاویه تیز ندارند. و به همین خاطر دقت بالایی نمی خواهد و احتمال شکستن پروفیل ها هم کم تر می شود. عیب این روش هم این است که دقت نظر کمتری در مقابل روش قبلی دارد.

انواع  و خرید پروفیل های درب  و پنجره در اصفهان :

انواع پروفیل درب و پنجره، پروفیل سپری و لنگه دری و چهارچوبی هستند. از این پروفیل ها در ساختمان ها و مجتمع های تجاری بهره برده می شود.

سایر مقالات و محصولات فولادی :

علاوه بر این مقاله که با موضوع خرید پروفیل در اصفهان است. در ادامه طیف گسترده ای از مقالات و محصولات با عنوان: خرید پروفیل قوطی در اصفهان، خرید پروفیل z در اصفهان، خرید چهارچوب فلزی در اصفهان، خرید ناودانی در اصفهان، خرید ورق در اصفهان،.خرید رول ورق در اصفهان، خرید ورق کرکره در اصفهان، خرید ورق ذوزنقه در اصفهان، خرید ورق پانچ دار در اصفهان، خرید میلگرد در اصفهان، خرید نبشی در اصفهان، خرید تیرآهن در اصفهان، خرید لوله در اصفهان،. خرید تسمه فولادی در اصفهاننواربری ورق، رشته بری ورق، قوطی ستونی، قیمت قوطی ستونی، قوطی ستونی 13 در 13 و …،  خدمت شما همراهان گرامی ارائه خواهد شد. با ما همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  • 03145240331
  • info@shahinfelezsepahan.com
  • شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی
×

از این که شاهین فلز سپاهان را

انتخاب کردید سپاس گزاریم

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟